ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (1.22 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (559.12 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นายชูศักดิ์ แก้วนุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายเจด็จ หนูแกล้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวพวงทอง ศิริพันธุ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววัลภรณ์ เอตะนาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ