ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (2.53 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (529.98 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวเพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุนันทินี ปลักปลา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางนัยนา เกิดศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนัทธมน เภตราใหญ่
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวโรสนี ใบหมาดปันจอ
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

นายทรงธรรม รักเมือง
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ