ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (1.79 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (546.67 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางอรุณศรี จงจิตต์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายสุรชัย ช่วยเกิด
ศึกษานิเทศก์
นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม
ศึกษานิเทศก์
นางสาวนลิน เล็กมาก
ศึกษานิเทศก์

นางณธาอร ทองปรีชา
ศึกษานิเทศก์
นางสาวนิภาพร ทิพย์แก้ว
ศึกษานิเทศก์
นางอรัญญา มูสีสุทธิ์
ศึกษานิเทศก์

นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก
ศึกษานิเทศก์
นางกนกกานต์ ลบลาย
ศึกษานิเทศก์
นางสาวภัทรภร อินทร์ยิ้ม
ศึกษานิเทศก์

นางสาวโสภิตา ปลอดภัย
ศึกษานิเทศก์
นางสาววิมล แก้วประภาส
ศึกษานิเทศก์
นางสาววราภรณ์ ขมัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน