ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (2.45 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (511.38 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางนัยนา เกิดศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วย
คู่มือ ยังไม่พร้อมให้ดาวน์โหลด