ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
สารสนเทศผลการประเมินระดับชาติ O-NET และ National Test: NT
ข้อมูลโดย : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
จำนวนผู้เข้าชม : 1,334 ครั้ง

1.รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประถมศึกษาปีที่ 6

2. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มัธยมศึกษาปีที่ 3

3. รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ประถมศึกษาปีที่ 3