ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 2,398 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย1,178
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ1,061
3 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 405
4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร312
5 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา101
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563388
7 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563481
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร685
9 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์สู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลและซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2563129
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563576
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาส 1-3527
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562538
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562118
14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ364
15 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม315
16 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง374
17 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต380
18 มาตรการป้องกันการรับสินบน330
19 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม383
20 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ337
21 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต348
22 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 278
23 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน134
24 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน134