ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 160 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย55
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ48
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร38
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี46
5 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต42
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร49
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี52
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 353
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 429
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต36
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ66
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม41
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง48
14 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต57
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน49
16 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม46
17 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ48
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส17
19 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต18
20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 15