ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 3,292 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย1,679
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ1,617
3 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 479
4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร479
5 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา168
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563472
7 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563589
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563973
9 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์สู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลและซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2563199
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563752
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาส 1-3664
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562702
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562182
14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ444
15 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม389
16 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง444
17 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต479
18 มาตรการป้องกันการรับสินบน411
19 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม454
20 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ416
21 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต426
22 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรี่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ15
23 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 256417
24 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 256312
25 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563361
26 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ. 2562207
27 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563199
28 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาจีน164
29 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 256418
30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25649
31 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 25649
32 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 256412