ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

หากดำรงตำแหน่งครู​ อยู่ก่อนวันที่5​ กรกฎาคม​ 2560​ แล้วต้องการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐาะ​ ตามหลักเกณฑ์​ ว​21/2560​ ช่วงเปลี่ยนผ่านจะต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการอย่างไรบ้างคะ​

โดย : นางสาวจิตรา​ สัมพันธ์ เมื่อ : 19 ส.ค. 2563 เวลา 12.40 น.
เข้าชม : 71,489 ครั้ง ตอบ : 1 ครั้ง


ความคิดเห็นที่ 1

ช่วงเปลี่ยนผ่าน ผู้ดำรงตำแหน่งครู จะยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 ต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดดังนี้
(3.1) ดำรงตำแหน่งครูหรือวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งวิทยฐานะปัจจุบัน ก่อน 5 กรกฎาคม 2560 และการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะปัจจุบัน ก่อนและตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2560 มานับรวมกันได้
(3.2) มีชั่วโมงการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูหรือวิทยฐานะปัจจุบัน ระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
ช่วงเปลี่ยนผ่าน ผู้ดำรงตำแหน่งครู สามารถนำชั่วโมงภาระงานสอนก่อน 5 กรกฎาคม 2560 รวมกับชั่วโมงปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2560 นับถึงวันที่ยื่นคำขอได้ โดยรวมกัน 5 ปีแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง (ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ) และไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง (เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ)
ก่อน 5 กรกฎาคม 2560 ต้องมีภาระงานสอน โดยมีชั่วโมงสอนขั้นต่ำ และภาระงานยื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดทั้งนี้ ภาระงานสอนในแต่ละปี อาจไม่ครบ 800 ชั่วโมง สำหรับ วิทยฐานะครูชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ หรือภาระงานสอนในแต่ละปี อาจไม่ครบ 900 ชั่วโมง สำหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ก็ได้
ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง สำหรับ วิทยฐานะครูชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ หรือมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง สำหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ โดยในจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานดังกล่าวต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ำตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี


โดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
เมื่อ : 20 ส.ค. 2563 เวลา 10.35 น.