ดาวน์โหลด การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล “การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)”