ดาวน์โหลด หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560