ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
» แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในการเสนอขอร้องเรียน เพราะมีความจำเป็นในการตรวจสอบข้อมูลและส่งกลับข้อมูลไปยังผู้ร้องเรียน

กรุณาระบุเรื่องที่ร้องเรียน

ชื่อ - สกุล *

เลขประจำตัวประชาชน *

ที่อยู่ *

โทรศัพท์ *

อีเมล *

หัวข้อร้องเรียน *

กรอกข้อมูลการร้องเรียน *

* คำแนะนำการร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้
– ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
– สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
– กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 อาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

ช่องทางร้องเรียนสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
 
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ตั้ง
ในวันและเวลาราชการ
 
2. ทางไปรษณีย์ 
จ่าหน้าซองถึง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขจ 1
เลขที่ 389/5 ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 84000
 
3. โทรศัพท์ และ โทรสาร 
หมายเลข 077-273298 , 077-273030 และ 077-281635
FAX หมายเลข 077-273071
 
4. กล่องรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
 
5. ร้องเรียนโดยตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
โทรศัพท์หมายเลข 077-272864
 
6. ทางช่องทาง แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ผ่านทางเว็บไซต์ 
7. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) complain@surat1.go.th