ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » อบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1718 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 ก.ค. 2560

               วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  นายประทีป  ทองด้วง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ณ โรงแรมเคพาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีค่านิยมร่วมต่อต้านการทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ๓. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ : ITA  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  วิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอุทิศ  บัวศรี  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ และครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต  รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๓๕๔ คน