ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » เปิดค่ายการเรียนรู้ระดับปฐมวัยเครือข่ายโรงเรียนปากแพรก “ย้อนยุควิถีไทย ปฐมวัยเครือข่ายปากแพรก” ประจำปีการศึกษา 2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 732 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 ก.พ. 2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายการเรียนรู้ระดับปฐมวัยเครือข่ายโรงเรียนปากแพรก “ย้อนยุควิถีไทย ปฐมวัยเครือข่ายปากแพรก” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านคอกช้าง อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายรังสฤษฎ์ พิณนุราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง กล่าวรายงาน การเข้าค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโดยให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 2. เพื่อให้เด็กปฐมวัยรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของวิถีไทย และภูมิปัญหาท้องถิ่น 3. เพื่อให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้วิถีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย นักเรียนผู้เข้าค่ายครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในเครือข่ายปากแพรก จำนวน 11 โรงเรียน จำนวน 130 คน โดยจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ให้นักเรียนหมุนเวียนเข้าเรียนรู้ครบทุกฐาน จำนวน 5 ฐาน คือ 1. ฐานอิ่มเอมใจขนมไทยของหนู 2. ฐานร้องเล่นอย่างไทย 3. ฐานจักสานบ้านเรา 4. ฐานการละเล่นพื้นบ้านแบบไทย 5. ฐานสนุกคิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยใช้เวลาจัดกิจกรรม จำนวน 1 วัน