ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเครือข่ายและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 279 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2562

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเครือข่ายและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนห้องสมุดเครือข่าย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2. เพื่อให้โรงเรียนห้องสมุดเครือข่ายมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วย ผู้บริหาร และครูบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดเครือข่าย จำนวน 22 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 66 คน และคณะวิทยากร/คณะทำงาน 17 คน รวมทั้งสิ้น 83 คน โดยมีนางสาวนิภาพร ทิพย์แก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นายพูนศักดิ์ นาคครื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) นางเรณู สุทธินุ่น และว่าที่ร้อยตรีจิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ ครูโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) เป็นวิทยากร