ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการอ่านการเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง”
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 314 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562  ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายไพจิตร  รักษาสรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการอ่านการเขียน สู่ทักษะการคิดขั้นสูง” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการสร้างหรือพัฒนาข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ และกระบวนการแก้ปัญหา ตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดอบรมฯ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2562  ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา 92 โรงเรียนๆ ละ 2 คน และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  27 โรงเรียนๆ ละ 3 คน รวม 265 คน และคณะทำงาน 12 คน รวมทั้งสิ้น 277 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมฯ ครั้งนี้  ทั้งนี้ นางสาวนิภาพร ทิพย์แก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ