ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมชี้แจงการบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1079 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2563

 วันที่ 13 มกราคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบ เพื่อเตรียมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ และศึกษานิเทศก์ เพื่อรับฟังคำชี้แจง และซักซ้อมความเข้าใจ พร้อมทั้งเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการจัดสอบที่ผ่านมา และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขในการบริหารการจัดสอบให้มีประสิทธิภาพต่อไป