ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 974 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2560

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายประทีป ทองด้วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมเคพาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อถอดรูปแบบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษา มากำหนดเป็นรูปแบบ/คู่มือ ในการพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ โดยเฉพาะในตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการทดลอง (ซึ่งได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว) 2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติการทดลองตามตัวชี้วัด และนำแนวทางลงสู่การปฏิบัติถึงตัวนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 110 คน จาก 62 โรงเรียน ที่มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษา โดยเป็นครูที่ไม่ได้จบทางด้านวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 50.55 และมีประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.25 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 17 คน จาก 17 โรงเรียน ที่มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษา โดยทุกคนจบวิชาเอกวิทยาศาสตร์ และเป็นคณะทำงานถอดรูปแบบจัดทำคู่มือพัฒนาและเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ 3. คณะศึกษานิเทศน์ รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 130 คน