ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 1044 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 ส.ค. 2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑, เขต ๒, เขต ๓, สพม.เขต ๑๑ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่ีงจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา นับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาที่ครูผู้สอนและนักเรียนได้เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมีพัฒนาการและปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และในวันนี้ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เจ้าภาพได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ วิทยากรโดย นายไพศาล ชนะกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม และคณะ สำหรับผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบจากเขตพื้นที่การศึกษา รวม ๓๖ เขต ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑