ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1144 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 ต.ค. 2563

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคน รวมทั้งสิ้นจำนวน 145 คน (ขอบคุณภาพจาก นางดวงมณี ฉิมพลี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.สฎ.1 และนางกนกกานต์ ลบลาย ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.1)