ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 938 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนการประชุมสัมมนาฯ ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. โล่และเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาว ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561จำนวน 10 รางวัล 2. โครงการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 จำนวน 27 รางวัล 3. เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็มจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 คน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 คน 4. เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็มจากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 ด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน 5. เกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การผลิตสื่อการเรียนรู้การจัดการขยะ ขยะพลาสติกในโรงเรียนและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 6.ประกาศเกียรติคุณบัตรสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานด้านสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ของโรงเรียนสุจริต (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหลังจากนั้น ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย และคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้มอบนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564 และได้ดำเนินการประชุมสัมมนาฯ (ขอขอบคุณภาพจากนางสาวนลิน เล็กมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.1 และนายเจด็จ หนูแกล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.สฎ.1)