ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โครงการประชุมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 867 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียน กลุ่มเสี่ยงต่อระดับสติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีนายบุญลือ เพ็ชรรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 จัดโครงการประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยง ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น วางแผนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น และพัฒนาระบบการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยกลุ่มเสี่ยงทั้งภาคสาธารณสุขและภาคการศึกษา รวมถึงบุคลากร วิทยากร และคณะทำงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน