ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที่ 2/2564
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 386 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 มิ.ย. 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้ 1. รายงานผลการนิเทศการศึกษาและรายงานผลการช่วยเหลือแนะนำ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2. ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 3.การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 4.การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 5. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary Educational Test : ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 6. การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 7. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิทินวันเปิด-ปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาคือ ขอความเห็นชอบปรับแผนนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564