ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » นักศึกษาปริญญาโทฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 617 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 ต.ค. 2564

ร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายจุติพร ขาวมะลิ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นที่ปรึกษาและกำกับดูแลนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ส่งตัวนักศึกษามารับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ จำนวน 12 คน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และได้กำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในการบริหารในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ระหว่างวันที่ 11 - 29 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพดังกล่าว ได้รับการฝึกจาก ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.สฎ.1 และกลุ่มงานในสำนักงานครบทุกกลุ่มตามแผนฝึกปฏิบัติการ