ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1424 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ส.ค. 2560

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายสุมนต์  ศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   ในการนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 และ 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จึงจัดการประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 – 2560 ขึ้น  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนสีขาว รวมจำนวนทั้งสิ้น 96 คน โดยมี นายสุริยา  สุขคง  ครูโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เลขานุการมูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ภาคใต้ เป็นวิทยากร