ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 796 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 ธ.ค. 2564

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ประจำเขตพื้นที่การศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน (ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป) ตามแนวทางการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ตามบริบท ณ ห้องประชุมธารตาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1