ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ยุวทูตความดี ยุวทูตอาเซียน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 1145 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ส.ค. 2560
18 สิงหาคม 2560 นายประทีป ทองด้วง รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรมยุวทูตความดี ยุวทูตอาเซียน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียน เตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เรียนรู้ถึงศาสตร์พระราชากับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหาร คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายบางกุ้งทุกโรงเรียน ผู้กล่าวต้อนรับนายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพหวาย และกล่าวรายงานกิจกรรมโดย นายวีระพงค์ ไชยามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย ณ โรงเรียนบ้านโพหวาย อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี