ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ข้อมูลโดย : ร.ร.นิคมสร้างตนเอง
จำนวนผู้เข้าชม : 1388 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2565

     วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. โรงเรียนสุจริต และโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสงบสุข ร่มเย็น และถวายเป็นพุทธบูชา ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง