ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมค่ายอนุบาลสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนวัดกาญจนาราม
ข้อมูลโดย : ร.ร.วัดกาญจนาราม
จำนวนผู้เข้าชม : 569 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 มี.ค. 2566

กิจกรรมค่ายอนุบาลสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนวัดกาญจนาราม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี สร้างความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจ รู้จักการรอคอย และประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน จัดขึ้น ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566