ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
» ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ข้อมูลโดย : นางธัญดา ทิพย์น้อย
จำนวนผู้เข้าชม : 232 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2567
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด