ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » กิจกรรมค่ายพัฒนาครูบรรณารักษ์และนักเรียนยุวบรรณารักษ์ โครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1954 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2560

                วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายประทีป ทองด้วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษกิจกรรมค่ายพัฒนาครูบรรณารักษ์และนักเรียนยุวบรรณารักษ์ โครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาฯ ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

                ๑. เพื่อถ่ายโอนองค์ความรู้ที่เป็นการปฏิบัติงานที่ดีให้แก่กันและกัน

                ๒. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนไปยังโรงเรียนอื่นๆ

                ๓. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนครูบรรณารักษ์/ครูผู้ทำหน้าที่บรรณารักษ์ ครูช่วยงานห้องสมุดและนักเรียนยุวบรรณารักษ์มีแนวทางการใช้ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่มีความสนุกท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และเป็นแรงจูใจให้ผู้อ่าน อ่านหนังสือได้อย่างมีความสุข

                ๔. เพื่อปรับปรุงพัฒนาปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงและแสดงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

                ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูบรรณารักษ์และนักเรียนยุวบรรณารักษ์ จากโรงเรียนของศูนย์เครือข่ายห้องสมุดมีชีวิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ จำนวน ๒๒ โรงเรียน ครูบรรณารักษ์ จำนวน ๒๒ คน และนักเรียนยุวบรรณารักษ์ จำนวน ๔๔ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๖ คน