ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 684 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 มิ.ย. 2561

 วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา และในวันนี้ ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ได้พบปะพูดคุยกับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ใน 3 เรื่องสรุปได้ดังนี้ เรื่องที่ 1 การทุจริตโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นข่าวในขณะนี้ ขอให้บุคลากรนำมาเป็นบทเรียน เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารควบคุมโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น จะต้องมีวิธีการในการป้องกันการทุจริต ทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องโครงการอาหารกลางวัน โดย ผอ.เขตพื้นที่ฯ ได้ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้ (1) ซักซ้อมความเข้าใจไปยังโรงเรียนเป็นระยะๆ (2) แจ้งมาตรการป้องกันหรือแนวทางให้โรงเรียนรับทราบและถือปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ 2 การพิทักษ์ระบบคุณธรรม หากถูกลงโทษทางวินัย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆ สามารถอุทธรณ์ หรือร้องทุกข์ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เมื่อผลการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ไม่เป็นที่พอใจก็สามารถฟ้องต่อศาลปกครองได้ เรื่องที่ 3 การดูแลรักษาสุขภาพ โดย ผอ.เขตพื้นที่ฯ ขอให้บุคลากรทุกคนได้ดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะ เรื่องอาหารการกิน และหมั่นตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง