ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา (PLC : Professional Learning Community)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 1475 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 ก.ค. 2560

               เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายผัน หอมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา (PLC : Professional Learning Community) ณ โรงแรมเคพาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) และเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๒๒ คน ครูกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๒๒ คน ผู้อำนวยการกลุ่มใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ จำนวน ๘ คน วิทยากรและคณะกรรมการโครงการ จำนวน ๒๘ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๘๐ คน