ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2564

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 มิ.ย. 2564
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 มิ.ย. 2564
ประชุมคณะกรรมการการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 มิ.ย. 2564
ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 มิ.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 มิ.ย. 2564
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 มิ.ย. 2564
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
09 เม.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการพัฒนาส...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 เม.ย. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 มี.ค. 2564
กิจกรรมส่งเสริมความดี “จิตอาสา พัฒนา สานสามัคคี” ครั้งที่ 2
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 มี.ค. 2564
โครงการประชุมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
10 มี.ค. 2564
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
08 มี.ค. 2564
การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 มี.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 มี.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ก.พ. 2564
ประชุมเตรียมการเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
29 ม.ค. 2564
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรร...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ม.ค. 2564
จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะ ใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 “Sura...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ม.ค. 2564
ประชุมการจัดทำแผนการช่วยเหลือแนะนำ ประจำปีการศึกษา 2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ม.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
11 ม.ค. 2564
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ธ.ค. 2563
ประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 พ.ย. 2563
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารกา...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
27 พ.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 พ.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการพัฒนาค...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 พ.ย. 2563
ประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 พ.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
19 ต.ค. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
16 ต.ค. 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา สำ...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ต.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า...
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ต.ค. 2563
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 30 รายการ)