ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการมีส่วนร่วม

โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
15 ก.พ. 2565
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 28 รายการ)