ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ภาพกิจกรรมของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ต.ค. 2563
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ต.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 ต.ค. 2563
บรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
08 ต.ค. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
05 ต.ค. 2563
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
01 ต.ค. 2563
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ก.ย. 2563
งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2563 (อัลบั้ม 4)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ก.ย. 2563
งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2563 (อัลบั้ม 3)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ก.ย. 2563
งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2563 (อัลบั้ม 2)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ก.ย. 2563
งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2563 (อัลบั้ม 1)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
30 ก.ย. 2563
การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 “เปิดบ้านคุณธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
28 ก.ย. 2563
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการประเมินผลงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ก.ย. 2563
สัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูวิทยากรและภาคีเครือข่าย โครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 ก.ย. 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจำปี 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
24 ก.ย. 2563
ประกวดโครงงาน/นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีให้บ้านเมือง โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
23 ก.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่คุณพ่อทรง พรมด้วง
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
22 ก.ย. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ก.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ก.ย. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และผลการทดสอบระดับชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ก.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกหนังสือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาโรงเรียนห้องสมุดต้นแบบ และโรงเรียนห้องสมุดเครือข่าย ปีงบประมาณ 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ก.ย. 2563
อบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
18 ก.ย. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการประเมินสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
15 ก.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
14 ก.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ก.ย. 2563
ประชุมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม DEEP ของกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
08 ก.ย. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
07 ก.ย. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
06 ก.ย. 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพในสถานศึกษาด้วยระบบการติดตาม ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพในสถานศึกษาด้วยระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
03 ก.ย. 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพในสถานศึกษาด้วยระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
02 ก.ย. 2563
หน้า 4 / 30 (ทั้งหมด 884 รายการ)
Previous  1  2  3   4  5  6  ...  29  30  Next