การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
04 มิ.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เตรียมดำเนินการ และจัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
25 พ.ค. 2563
ประชุมชี้แจงนโยบายในการจัดทำระบบ web-based Training
โดย น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
20 พ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (ต้นแบบ) ประจำปี 2563
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
12 พ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน เตรียมดำเนินการ และจัดทำข้อมูลรายงานตามตัวบ่งชี้ เพื่อรับการประเมินตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 เม.ย. 2563
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
20 เม.ย. 2563
ประกาศเจตนารมณ์การบริหารจัดการขยะ ตามแนวทางการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
21 ก.พ. 2563
ประชุมชี้แจงการบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
โดย นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
13 ม.ค. 2563
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 8 รายการ)