ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (2.93 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (695.27 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางดวงมณี ฉิมพลี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวพิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นางเรณู นาคพังกาญจน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสุมณฑา วงศ์วิเชียร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ