ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (3.25 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (557.39 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางสาวกรรณิกา ประสงค์จินดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางระวิวรรณ ลิ้มสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางมาลี พันเส้ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณัฐพร บุญจุ่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางพุทธชาติ สมบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอุษา จรูญผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นางสาวอ้อยทิพย์ รักเมือง
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด