ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (3.53 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (156.53 KB)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (434.32 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางอารีย์ นิลเอก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางนันทรัตน์ แกมทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางสาริษา ใสหลวง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศรีธยา สังข์ชุม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางกัลยา แป๊ะป๋อง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุชาดา สัจจากุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายชัยณรงค์ เงาอำพันไพฑูรย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ