ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (3.53 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (556.41 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางอารีย์ นิลเอก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางนันทรัตน์ แกมทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
นางสาริษา ใสหลวง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศรีธยา สังข์ชุม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางกัลยา แป๊ะป๋อง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุชาดา สัจจากุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายชัยณรงค์ เงาอำพันไพฑูรย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ