ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือและคำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม (1.22 MB)
คำสั่งการปฏิบัติงานกลุ่ม (509.94 KB)
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม