ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 18,592 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี1,268
2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส1,048
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี1,176
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 917
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี1,035
6 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP2,457
7 คุณลักษณะเฉพาะครุภณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.25611,937
8 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โต๊ะเรียน มอก.1494-52541 และเก้าอี้นักเรียน มอก.1495-25412,040
9 แบบ 8708 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีเบิกหลายราย1,778
10 สัญญาการยืมเงิน12,599
11 คำขอรับเงินผ่านธนาคาร5,919
12 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ6,983
13 ใบนำฝาก - เบิกถอน เงินประกันสัญญา23,410
14 แบบ 7223 เบิกสวัสดิการศึกษาบุตร1,690
15 แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล 71312,547
16 หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0105.2/ว356 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกา่รใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 25601,009
17 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ว84 ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน1,316
18 หนังสือสพฐ. ที่ ศธ 04002/ว51351,119
19 หนังสือสพฐ. ที่ ศธ 04002/ว2330 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เรื่อง การจัดเก็บผลประโยชน์ในการให้เอกชนใช้พื้นที่ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1,051
20 หนังสือสพฐ. ที่ ศธ 04002/ว3808 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา4,820
21 หนังสือสพฐ. ที่ ศธ 04002/ว4540936
22 หนังสือสพฐ. ที่ ศธ 04002/ว45611,165
23 หนังสือสพฐ. ที่ ศธ 04002/ว4582 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐ1,106
24 หนังสือสพฐ. ที่ ศธ 04002/ว4811 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจการมอบโอนพัสดุ1,954
25 หนังสือสพฐ. ที่ ศธ 04002/ว5000 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดหาพัสดุโรงเรียน1,382
26 หนังสือสพฐ. ที่ ศธ 04002/ว51911,161