สารสนเทศผลการประเมินระดับชาติ O-NET และ National Test: NT
ข้อมูลโดย : นายชาญชัย ชื่นพระแสง
จำนวนผู้เข้าชม : 737 ครั้ง

1.รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประถมศึกษาปีที่ 6

2. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มัธยมศึกษาปีที่ 3

3. รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ประถมศึกษาปีที่ 3