ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลโดย : admin
จำนวนผู้เข้าชม : 18,569 ครั้ง

ผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
นายชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
โทรศัพท์มือถือ : 08-1271-2315
อีเมล์ : choo1605@hotmail.com
 

 

นายจุติพร ขาวมะลิ
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โทรศัพท์มือถือ : 08-3691-2220
อีเมล์ : jutipon.kha@surat1.go.th
นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โทรศัพท์มือถือ : 08-9593-1873
อีเมล์ : pattana.nillapat@gmail.com
นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โทรศัพท์มือถือ : 08-6595-3914
อีเมล์ : suchadalimsawat28@gmail.com
 

 
ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
นางดวงมณี ฉิมพลี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทรศัพท์มือถือ : 08-16932491
อีเมล์ : dmn2514@hotmail.com
นางสาวกรรณิกา ประสงค์จินดา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : 08-1968-1183
อีเมล์ : crv3210@hotmail.com
 

 
นายสมชาย คชไพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 08-2813-5991
อีเมล์ : changpa995@gmail.com
นายชูศักดิ์ แก้วนุ่น
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์มือถือ : 09-5125-5919
อีเมล์ : choosak0101@gmail.com
 

 
นางอารีย์ นิลเอก
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์มือถือ : 08-1597-3389
อีเมล์ : asn_tt@hotmail.com
นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์มือถือ : 08-1737-4958
อีเมล์ : sujaree@surat1.go.th
 

 
ส.ต.ต.ยุทธนา บุณยะตุลานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 08-6682-1231
อีเมล์ : yuttana1964@hotmail.com
นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
โทรศัพท์มือถือ : 09-2542-4942
อีเมล์ : nathakorn@surat1.go.th
 

 
นางนัยนา เกิดศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์มือถือ : 08-6595-1226
อีเมล์ : naiyana_2514@hotmail.com
นายสิงหนาท คงทรัพย์
นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทรศัพท์มือถือ : 08-7999-4997
อีเมล์ : sighanat@gmail.com