ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 2,701 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย1,384
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ1,283
3 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 441
4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร364
5 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา126
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563427
7 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563515
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร793
9 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์สู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลและซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2563154
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563661
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาส 1-3570
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562590
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562144
14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ393
15 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม346
16 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง404
17 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต416
18 มาตรการป้องกันการรับสินบน364
19 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม413
20 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ372
21 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต377
22 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 304
23 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน158
24 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน158