ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 6,302 ครั้ง

การอบรมเชิงรุก ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
1. อบรมเชิงรุก ปี 2565
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต363
2 ระบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา408
3 ระบบสืบค้นวุฒิบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา399
4 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา317
2. อบรมเชิงรุก ปี 2566
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ระดับสืบค้นวุฒิบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา509
2 ระบบทดสอบวัดความรู้หลังอบรม253
3 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา309
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ปี 2566130
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ปี 2565213
3 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ207
4 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรี่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ349
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565234
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564872
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566161
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ126
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ828
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม718
3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง790
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต938
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน841
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม782
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ758
8 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต760
9 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย3,333
10 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ5,839
11 นโยบาย NO Gift Policy ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11,298
12 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy256
13 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566120
14 นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1201
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา136
2 ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม121
3 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖193