ดาวน์โหลดเอกสาร
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 1,622 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย583
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ512
3 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 191
4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร221
5 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา44
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563306
7 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563351
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร458
9 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์สู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลและซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 256372
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563389
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาส 1-3341
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562332
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 256259
14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ299
15 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม255
16 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง315
17 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต303
18 มาตรการป้องกันการรับสินบน259
19 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม320
20 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ272
21 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต178
22 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 142
23 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน77
24 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน78