ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 4,722 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต182
2 ระบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา241
3 ระบบสืบค้นวุฒิบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา186
4 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา157
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256592
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256588
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256590
8 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ83
9 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ78
10 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย2,620
11 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ5,045
12 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 685
13 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร777
14 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา399
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563680
16 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563910
17 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 25631,744
18 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์สู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลและซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2563383
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 25631,176
20 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาส 1-3990
21 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 25621,018
22 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562357
23 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ636
24 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม578
25 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง632
26 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต732
27 มาตรการป้องกันการรับสินบน699
28 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม644
29 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ612
30 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต622
31 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรี่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ211
32 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564282
33 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563195
34 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563559
35 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ. 2562418
36 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563381
37 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาจีน1,132
38 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564215
39 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564711
40 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564490
41 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564679
42 นโยบาย NO Gift Policy ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1457