ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 1,150 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย330
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ287
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร179
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี252
5 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต240
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร302
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี253
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 3228
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 4245
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต214
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ265
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม223
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง281
14 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต206
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน225
16 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม283
17 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ244
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส133
19 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต144
20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 139