ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 3,893 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย2,198
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ2,267
3 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 597
4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร647
5 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา289
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563589
7 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563713
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 25631,359
9 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์สู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลและซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2563304
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563960
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาส 1-3826
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562862
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562276
14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ549
15 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม498
16 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง550
17 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต623
18 มาตรการป้องกันการรับสินบน567
19 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม560
20 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ519
21 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต540
22 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรี่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ125
23 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564176
24 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563109
25 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563475
26 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ. 2562305
27 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563297
28 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาจีน725
29 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564132
30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564372
31 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564167
32 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564486
33 นโยบาย NO Gift Policy ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 139