ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 3,465 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย1,859
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ1,830
3 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 502
4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร541
5 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา193
6 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563494
7 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563613
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 25631,060
9 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์สู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลและซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2563227
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563807
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาส 1-3709
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562753
13 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562200
14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ469
15 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม410
16 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง469
17 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต518
18 มาตรการป้องกันการรับสินบน448
19 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม476
20 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ440
21 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต448
22 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรี่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ44
23 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 256459
24 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 256327
25 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563398
26 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ. 2562227
27 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563215
28 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาจีน366
29 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 256444
30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 256466
31 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 256429
32 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 256474