ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 4,488 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต135
2 ระบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา191
3 ระบบสืบค้นวุฒิบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา135
4 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา107
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256551
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256550
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256552
8 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ45
9 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ44
10 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย2,401
11 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ2,562
12 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 645
13 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร727
14 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา343
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563638
16 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2563823
17 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 25631,573
18 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์สู่องค์กรแห่งธรรมาภิบาลและซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปี 2563345
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 25631,080
20 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาส 1-3927
21 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562929
22 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562319
23 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ596
24 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม539
25 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง594
26 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต685
27 มาตรการป้องกันการรับสินบน642
28 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม602
29 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ572
30 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต584
31 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรี่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ170
32 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564228
33 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563154
34 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563519
35 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ. 2562376
36 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563340
37 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาจีน984
38 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564176
39 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564583
40 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564388
41 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564626
42 นโยบาย NO Gift Policy ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1236