ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 595 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย189
2 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ168
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร108
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี165
5 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต151
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร160
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี172
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 3154
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 4164
10 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต136
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ190
12 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม147
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง197
14 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต123
15 มาตรการป้องกันการรับสินบน149
16 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม197
17 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ166
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส66
19 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต75
20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 71