ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 IIT- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 EIT (1)- 159.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 5,326 ครั้ง

การอบรมเชิงรุก ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
1. อบรมเชิงรุก ปี 2565
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต242
2 ระบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา300
3 ระบบสืบค้นวุฒิบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา248
4 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา214
2. อบรมเชิงรุก ปี 2566
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ระดับสืบค้นวุฒิบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา390
2 ระบบทดสอบวัดความรู้หลังอบรม136
3 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา185
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ปี 256633
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ปี 2565118
3 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ122
4 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรี่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ250
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565126
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564744
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 256653
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ33
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ676
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม615
3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง670
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต786
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน741
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม682
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ648
8 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต660
9 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย2,885
10 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ5,348
11 นโยบาย NO Gift Policy ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1818
12 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy63
13 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 256629
14 นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 190
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา36
2 ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม26
3 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖37