ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
การป้องกันการทุจริต สพป.สฎ.1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 7,047 ครั้ง

การอบรมเชิงรุก ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
1. อบรมเชิงรุก ปี 2565
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต464
2 ระบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา516
3 ระบบสืบค้นวุฒิบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา507
4 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา444
2. อบรมเชิงรุก ปี 2566
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ระดับสืบค้นวุฒิบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา668
2 ระบบทดสอบวัดความรู้หลังอบรม399
3 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา454
3.อบรมเชิงรุก หลักสูตร "การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม" ปี 2567
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ระดับสืบค้นวุฒิบัตรการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา207
2 ระบบทดสอบวัดความรู้หลังอบรม91
3 รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมพัฒนา169
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ปี 2566 (6 เดือนหลัง)20
2 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ปี 2566 (6 เดือนแรก)247
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ปี 2565315
4 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ310
5 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรี่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ449
6 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริยและประพฤติมิชอบ 256718
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565338
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25641,015
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566268
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ231
3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2567
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเมินที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปี 256718
2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 256617
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ946
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม801
3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง892
4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1,068
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน955
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม887
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ870
8 มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต866
9 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาไทย3,467
10 เจตจำนงของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ5,981
11 นโยบาย No Gift Policy ไทย/อังกฤษ ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 196
12 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566369
13 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566233
14 นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1305
15 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 256718
16 สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ 256621
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา243
2 ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม231
3 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖298
4 การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ปีงบประมาณ 256719
5 การขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม ปีงบประมาณ 256718