ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 1,423 ครั้ง

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566215
2 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565195
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565186
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564206
รายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 รายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี 2566200
2 รายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี 2565185
รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565204