ดาวน์โหลดเอกสาร แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อมูลโดย : Admin
จำนวนผู้เข้าชม : 1,073 ครั้ง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่ชื่อไฟล์ผู้เข้าชม (ครั้ง)
1 แบบ ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน217
2 แบบ ปค.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566188
3 แบบ ปค.5 รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566189
4 แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566202
5 แบบ ปค.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน185