ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
บุคลากรของโรงเรียน
ที่คำนำหน้าชื่อสกุลตำแหน่ง
1นางวณิชชาเดี่ยววาณิชย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง
2นายประสิทธิ์วาณิชย์เจริญครูชำนาญการ
3นางอัญชนาชูเชื้อครูชำนาญการ
4นางวราภรณ์บุญมากครูชำนาญการพิเศษ
5นางนิลรัตน์สนิทไทยครูชำนาญการ
6นางผกาวัลย์สมบัติทองครู
7นางจิราพรรณดีฮกเคี่ยนครูชำนาญการ
8นางสาวพิทยาทองมากครูชำนาญการ
9นายบรรพตบุญมากครูชำนาญการ
10นายจำนงชูศรีครูชำนาญการ
11นางสาววรากรถิรธนานุรักษ์ครู
12นางสาวเจ๊ะหม๊ะเจ๊ะมะแซครู
13นางกัลยาอินทรพุฒกิจครู
14นางสาวบัณฑิตาสันทาลุนัยครู
15นายบรรพตชาดงครู
16นางสาวภาวิณีใจแท้ครู
17นางสาวจันทร์ศิริวงศ์สุวัฒน์ครู
18นางสาวธิติยาเกาะสมันครู
19นายไรน่านชายเต๊ะครูผู้ช่วย
20นางสาวดวงทิพย์อนุรักษ์ครูผู้ช่วย
21นางสาวณิชกานต์วัฒนวิถีครูผู้ช่วย
22นางเตือนใจสังข์กูลครูผู้ช่วย
23นางสาววศิณีย์รุ่งรังษีครูผู้ช่วย
24นายพงศธรพรหมพิชัยครูผู้ช่วย
25นายโกวิทกุกแก้วครูผู้ช่วย
26นายกิตติศักดิ์ศรีฟ้าพนักงานราชการ
27นายณัฐพงษ์ทวยเจริญพนักงานราชการ
28นางสาวเนาวรัตน์ต่อโชติครูวิกฤต
29นางสาวจินัญพรเต็มโภคาครูอัตราจ้าง
30นางสาวศรัณยานุ้ยจันทร์ครูอัตราจ้าง
31นางสาวนันทิชาสุทธิการครูอัตราจ้าง
32นางสาวชนกานต์สมบัติทองครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
33นางสาวนิภาพรศิริยงค์นักศึกษาฝึกสอน
34นายนันทวิทย์ชูเชื้อพนักงานธุรการ
35นายวีสะเรืองศรีพนักงานบริการ
36นายนิพนธ์จิตมุ่งพนักงานบริการ

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 12 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 24 คน
รวม ทั้งหมด 36 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทองทั้งหมด 1 คน
2. ครูชำนาญการทั้งหมด 7 คน
3. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 1 คน
4. ครูทั้งหมด 9 คน
5. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 7 คน
6. พนักงานราชการทั้งหมด 2 คน
7. ครูวิกฤตทั้งหมด 1 คน
8. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 3 คน
9. ครูพี่เลี้ยงปฐมวัยทั้งหมด 1 คน
10. นักศึกษาฝึกสอนทั้งหมด 1 คน
11. พนักงานธุรการทั้งหมด 1 คน
12. พนักงานบริการทั้งหมด 2 คน
รวม ทั้งหมด 36 คน