ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
การประชุมโครงการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

เรียนผู้รับผิดชอบโครงการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมฯค่ะ ขอสอบถามว่าในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะมีการประชุมโครงการดังกล่าวอีกหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้หลายๆโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ หรือเพิ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ในสพป.สฎ 1 และมีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อปฎิบัติหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลง เช่นระเบียบเกี่ยวกับทรงผม เครืองแบบลูกเสือ หรือการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และข่าวด้านลบต่างๆที่ถูกนำเสนอในสื่อโซเชียล ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และทบทวนแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง ควรจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับตัวบุคคล หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้เสนอให้จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ (เพื่อลดการทิ้งห้องเรียน) และมีเอกสารให้ศึกษาเพืิ่มเติม ขอบคุณค่ะ

โดย : จิรพรรณ สิกขวัฒน์ เมื่อ : 21 มิ.ย. 2565 เวลา 19.49 น.
เข้าชม : 19 ครั้ง ตอบ : 1 ครั้ง


ความคิดเห็นที่ 1

โครงการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมฯ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะจัดอบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมเรื่อง STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนส์ ZOOM ช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม 2565
เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการป้องกันการทุจริต และสร้างจิตสำนึกสาธารณะ รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยมีคณะวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 8 มาเป็นผู้ให้ความรู้และอัพเดทในเรื่องระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบกัน หลังจากอบรมก็จะให้ทำแบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ ท่านใดผ่าน 8 ข้อ ก็จะได้รับเกียรติบัตรค่ะ

โดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
เมื่อ : 22 มิ.ย. 2565 เวลา 09.43 น.