ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
หลักเกณฑ์การขอพระทานน้ำหลวงอาบศพ

หลักเกณฑ์การขอพระทานน้ำหลวงอาบศพ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

โดย : นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค เมื่อ : 16 ก.ค. 2564 เวลา 11.35 น.
เข้าชม : 6,865 ครั้ง ตอบ : 4 ครั้ง


ความคิดเห็นที่ 1

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ และดินฝังศพ เพลิงศพ และ
ดินฝังศพ ผู้ที่มีสิทธิขอรับพระราชทาน (กรณีปกติ)
1. พระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ ชั้นพระครูสัญญาบัตรขึ้นไป พระภิกษุ สามเณร เปรียบธรรม 9 ประโยค
2. พระราชวงศ์ ตั้งแต่ชั้น “หม่อมเจ้า” ขึ้นไป
3. ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป หรือข้าราชการตามระบบจำแนกประเภท
-ตำแหน่งทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รับราชการ 2 ขึ้นไป
-ตำแน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ
4. ข้าราชการฝ่ายทหาร ตำรวจ ชั้นยศตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยตำรวจตรี ขึ้นไป
5. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)” และ
“เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)” ขึ้นไป
6. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์“จุลจอมเกล้า”
7. ประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรต่างๆ ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรม ในขณะดำรงตำแหน่ง
8. บิดาและมารดาของประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรต่างๆ ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรม ในขณะบุตรดำรงตำแหน่ง
9. ข้าราชการบริพารในองค์ตามที่กำหนดในระเบียบหน่วยงานราชการในพระองค์ เรื่องการขอพระมาหากรุณาธิคุณ ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพข้าราชการบริหารในพระองค์ ครอบครัว และบุคคลทั่วไป ตามระเบียบราชการในพระองค์ พ.ศ.2561
10. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ถึงแก่กรรม ในขณะดำรงตำแหน่ง
11. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ
ผู้ที่มีสิทธิขอรับพระราชทาน (กรณีพิเศษ)
1. ผู้ที่เนื่องในราชสกุล ชั้นหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวง
2. ผู้ที่รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้า และเหรียญชัยสมภูมิ
3. บิดามารดา ของข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป
- ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไป
- ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป
4. บิดามารดาของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์ช้างเผือก” (ต.ช.) ขึ้นไป
5. บิดามารดา ชองพระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป
6. บิดามารดา ของข้าราชการบริพารในพระองค์ ตามระเบียบหน่วยงานราชการในพระองค์ พ.ศ.2561
7. บิดามารดา ของข้าราชการทหาร ตำรวจ ชั้นยศตั้งแต่ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพันตำรวจโท
ขึ้นไป
8. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง
9. ผู้บริจาคร่างกาย หรืออวัยวะแก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาล หรือสถานศึกษาเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์
10. ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ชั้นยศต่ำกว่าสัญญาบัตร ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
11. ผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชาติที่ประจักษ์
12. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นพิเศษ


โดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
เมื่อ : 19 ก.ค. 2564 เวลา 15.37 น.