ดาวน์โหลด แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565