ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564